පුවත්

වසංගත තත්ත්වය අඛණ්ඩව වර්ධනය වීමත් සමඟ වෙස් මුහුණු පරිභෝජනය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි වී තිබේ.
නිපදවන සෑම වෙස්මුහුණක්ම ජනතාවට සහ වෛද්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයට වඩා ආරක්ෂිත ආරක්ෂාවක් වේ. නිසි දෙපාර්තමේන්තු සහ ඒ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන ව්‍යවසායයන් කාලයට එරෙහිව තරඟ වදිති.
නවතම දත්ත වලට අනුව, පෙබරවාරි 7 වන විට, රට පුරා වෙස් මුහුණු ව්‍යාපාර නැවත ආරම්භ කිරීමේ අනුපාතය 73% දක්වා ළඟා විය.


තැපැල් කාලය: මාර්තු -25-2020